ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
การให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
เว็บไซต์บริการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานสังคมสงเคราะห์
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ 

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่  

 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1.      พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.      มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

1.      จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

2.      การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.      ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4.      ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.      ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.      ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

7.      คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.      บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.      มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

1.      ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.      ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.      ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4.      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

6.      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7.      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

8.      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9.      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

10.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12.  การท่องเที่ยว

13.  การผังเมือง

 

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

1.      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2.      การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3.      การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4.      การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

5.      การสาธารณูปการ

6.      การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

7.      คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8.      การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9.      การจัดการศึกษา

10.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11.  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13.  การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14.  การส่งเสริมกีฬา

15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17.  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18.  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20.  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22.  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

23.  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

24.  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.  การผังเมือง

26.  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28.  การควบคุมอาคาร

29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30.  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

31.  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.1.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 802,213

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การให้บริการ
บริการออนไลน์
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
รวมลิงค์ต่างๆ
ราคาน้ำมันวันนี้
ใส่ Code ที่ต้องการ
สายตรงผู้บริหาร
หมู่บ้านในเขต อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
AzeLike.Ru   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228   Fax : 0-3468-5229
Email : hky2553@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.